Skip to content

FAQ for parents/guardians in English below

– Hoe laat start de les?
zaterdagochtend: 10 uur, verzamelen op het ARTIS-Plein om 9.55 uur
zaterdagmiddag: 13 uur, verzamelen op het ARTIS-Plein om 12.55 uur
zondagochtend: 10 uur, verzamelen op het ARTIS-Plein om 9.55 uur
zondagmiddag: 13 uur, verzamelen op het ARTIS-Plein om 12.55 uur
woensdagmiddag: 14.45 uur, verzamelen op het ARTIS-Plein om 14.40 uur
– Waar start de les?
De docenten halen de kinderen af op het Artisplein, we verzamelen 5 minuten voor aanvang bij de Watertafel.
De docent gaat met de groep het ARTIS-Park in.
Zorg dat je op tijd bent en je kind een geldig entreebewijs bij zich heeft: zonder entreebewijs kan je
kind niet met de groep mee naar binnen.
– Hoe laat eindigt de les?
zaterdagochtend: 11.30 uur (tekenen/schilderen) en 11.45 uur (boetseren)
zaterdagmiddag: 14.30 uur (tekenen/schilderen) en 14.45 uur (boetseren)
zondagochtend: 11.30 uur (tekenen/schilderen) en 11.45 uur (boetseren)
zondagmiddag: 14.30 uur (tekenen/schilderen) en 14.45 uur (boetseren)
woensdagmiddag: 16.15 uur (tekenen/schilderen) en 16.30 uur (boetseren)
Let op: Houd rekening met maximaal 15 minuten uitloop vanwege de terugwandeling naar de uitgang op het Artisplein via het draaihek bij de flamingo’s, dus niet via het hek waardoor je kind naar binnen is gegaan.
– Waar haal ik mijn kind weer op?
De docenten brengen de kinderen terug naar de uitgang op het Artisplein, via het draaihek bij de flamingo’s, dus niet via de poort waardoor je kind naar binnen is gegaan.
Let op: er is een maximale uitloop van 15 minuten, vanwege de terugwandeling.
De oudste kinderen mogen na overleg twee aan twee zelfstandig naar de uitgang terugwandelen, de docent loopt er dan wel achteraan en arriveert iets later.
– Mijn kind kan er een les niet bij zijn, hoe geef ik dit aan?
Graag absenties melden op onze telefoonbeantwoorder (020-6220467), omdat we die vlak voor de les nog kunnen afluisteren. Dit scheelt onnodig wachten op het Artisplein. Indien je dit al een week van tevoren weet, kun je het ook aan de docent zelf doorgeven.
– We zijn te laat, de groep is al vertrokken van het Artisplein, hoe weet ik waar de groep is?
Als de groep al vertrokken is, kun je via de Hoofdentree naar binnen (dat is een stukje omlopen).
Er staat een bord bij de Hoofdentree – vlakbij de ARTIS-winkel – met de dierlocaties van de les, ingevuld achter de naam van de docent.
Let op: als je als ouder/begeleider geen toegangsbewijs hebt, kun je niet met je kind mee het ARTIS-Park in. Het is dus echt belangrijk dat je op tijd komt!
– Wat heb ik nodig om het ARTIS-Park in te komen?
Een geldig entreebewijs, vergeet deze dus niet mee te geven:
– een geldige (opgewaardeerde, dus betaalde) ARTIS-ledenpas voor je kind òf
– een speciale kaart via school of het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Tip: fotografeer de kaart en zet de kaartcode op je telefoon of plak een print van de kaartcode op de tekenmap, dan kan dat gescand worden als de kaart een keertje vergeten is.
– ARTIS-ledenpas
Je kunt voor je kind een apart lidmaatschap aanschaffen, in dat geval kun je als ouder ARTIS niet in.
De kinderen worden opgehaald en teruggebracht op het Artisplein.
Voorkom teleurstelling:
Regel het lidmaatschap (of de betaling voor het verlengen ervan) het liefst online of ruim voor
aanvangstijd bij de kassa, want het zal druk worden (alleen PIN). 
ARTIS biedt 2 soorten lidmaatschappen: ARTIS-Park of Alles ARTIS.
Voor de lessen bij ARTIS-Ateliers is een ARTIS-Park lidmaatschap voldoende.
– lidmaatschap ARTIS-Park t/m 17 jaar kost € 58 per jaar
– lidmaatschap ARTIS-Park vanaf 18 jaar kost € 82 per jaar
Kijk voor alle voordelen op http://artis.nl/leden
Vergeet niet te controleren of het lidmaatschap voor je kind nog geldig/betaald is of schaf het op tijd
voor de eerste les aan.
Als jijzelf of een andere gezinslid het ARTIS-Park in wilt, dien je ook een geldig entreebewijs te tonen.
– Een toegangskaart via school of via het Jeugdfonds Sport & Cultuur?
Ontvangt je via school of via het Jeugdfonds Sport & Cultuur een speciale toegangskaart voor ARTIS? Dan sturen wij een aparte e-mail met extra informatie.
– Is de toegang van ARTIS inbegrepen bij de prijs van een cursus?
De cursusprijs is inclusief materiaal en exclusief toegang tot het ARTIS-Park.
– Mag ik als begeleider met mijn kind mee?
Als je een geldig entreebewijs hebt, kun je het ARTIS-Park in. Je kunt echter niet mee naar de les. Er is een uitzondering voor de eerste les van de allerjongste groep: dan mag je – als je kind bij de jongste groep zit en het spannend vindt – in overleg met de docent een klein stukje meelopen, totdat je kind alleen verder durft. Je hebt dan evenzogoed een geldig entreebewijs nodig.
Als je geen lidmaatschap hebt, kun je je kind bij de uitgang bij de flamingo’s (dus niet bij de poort waardoor je kind naar binnen is gegaan) op het Artisplein opwachten (uitloop maximaal 15 minuten
vanwege de terugwandeling).
– Kan ik een gemiste les inhalen?
Om de rust in de groepen en daarmee de kwaliteit van de lessen te bewaren is het inhalen van een les
niet mogelijk.
– Mogen vriendjes of vriendinnetjes mee naar de les?
Om de rust in de groepen en daarmee de kwaliteit van de lessen te bewaren is het meedoen van vriendjes of vriendinnetjes met een les niet mogelijk.
– Mag iemand anders een les volgen, als mijn kind niet kan komen?
Om de rust en continuïteit in de groepen en daarmee de kwaliteit van de lessen te bewaren is het invallen door andere deelnemers niet mogelijk.
– Mag mijn kind snoep of eten meenemen tijdens de les?
Tijdens de les is het niet geschikt om consumpties te nuttigen, je kind kan dat beter vlak voor de les
doen of erna. Als je kind wil trakteren, maken we natuurlijk een uitzondering.
– Kan mijn kind naar het toilet tijdens de les?
Tijdens de les is er niet altijd een toilet in de buurt. Zorg ervoor dat je kind thuis vlak voor de les even naar het toilet gaat. Ook is het handig als er ouders van de jongste kinderen, die toch in het ARTIS-Park zijn, telefonisch bereikbaar zijn en dit aangeven bij de docent.
– Wanneer krijgen we een nieuwe tekenmap met tas?
Na elke zomervakantie krijgt iedereen een nieuwe tekenmap en tas.
Na elke kerstvakantie krijgt iedereen alleen een nieuwe tas, we gebruiken in het voorjaar de tekenmap van het najaar.

– Ik heb het cursusgeld nog niet overgemaakt kan dat nog?
Graag zo spoedig mogelijk: de betaalgegevens kun je vinden op onze website: https://www.artisateliers.nl/cursussen/cursusgeld/
– Ik ben het rekeningnummer kwijt waar ik het cursusgeld naar over moet maken.
NL21 INGB 0005 1808 97
Stichting Artis Ateliers
o.v.v. naam cursist
N.B. Dit is een ander banknummer dan die van het lidmaatschap van ARTIS.
de betaalgegevens kun je vinden op onze website:
https://www.artisateliers.nl/cursussen/cursusgeld/
– Gaan de lessen door bij een eventuele lockdown of quarantaine van de docent?
Mochten de lessen bij eventuele nieuwe epidemie-maatregelen niet in het ARTIS-Park plaats kunnen
vinden, zullen we deze lessen tijdelijk digitaal aanbieden.
– Is ARTIS-Ateliers rechtstreeks telefonisch bereikbaar?
De coördinatie van ARTIS-Ateliers is iedere maandag tussen 10 en 17 uur rechtstreeks telefonisch
bereikbaar: 020-6220467. Op andere tijden kun je je boodschap inspreken of een e-mail sturen: artisateliers@gmail.com


FAQ for parents/guardians
– What time does the lesson start?
Saturday morning: 10 am, gather at Artisplein at 9.55 am
Saturday afternoon: 13 pm, gather at the Artisplein at 12.55 pm
Sunday morning: 10 am, gather at Artisplein at 9.55 am
Sunday afternoon: 13 pm, gather at Artisplein at 12.55 pm
Wednesday afternoon: 14.45 pm, gather at the Artisplein at 14.40 pm
– Where does the lesson start?
The teachers pick up the children at the Artisplein, we gather 5 minutes before the start at the Water table. The teacher enters the ARTIS-Park with the group.
Make sure you are on time and that your child has a valid entrance ticket: your child cannot enter the group without an entrance ticket.
– What time does the lesson end?
Saturday morning: 11.30 am (drawing/painting) and 11.45 am (modelling)
Saturday afternoon: 14.30 pm (drawing/painting) and 14.45 pm (modelling)
Sunday morning: 11:30 am (drawing/painting) and 11:45 am (modelling)
Sunday afternoon: 14.30 pm (drawing/painting) and 14.45 pm (modelling)
Wednesday afternoon: 16.15 pm (drawing/painting) and 16.30 pm (modelling)
Note: Take into account a maximum of 15 minutes’ delay because of the walk back to the exit on the Artisplein via the turnstile at the flamingos, so not via the gate through which your child entered.
– Where do I pick up my child?
The teachers bring the children back to the exit on the Artisplein, via the turnstile at the flamingos, so not through the gate through which your child entered.
Please note: there is a maximum delay of 15 minutes, due to the return walk.
After consultation, the oldest children are allowed to walk back to the exit independently, two by two, the teacher then follows behind and arrives a little later.
– My child cannot attend a lesson, how do I indicate this?
Please report absences to our telephone answering service (020-6220467), because we can listen to them just before class. This saves unnecessary waiting at the Artisplein. If you know this a week in advance, you can also inform the teacher herself.
– We are late, the group has already left the Artisplein, how do I know where the group is?
If the group has already left, you can enter via the Main Entrance (which is a short detour walk).
There is a sign at the main entrance, near the ARTIS-shop, with the locations of the lesson.
The animal location is filled in behind the teacher’s name.
Please note: if you, as a parent/supervisor, do not have an admission ticket, you cannot enter the ARTIS-Park with your child. So it is really important that your child arrives on time!
– What do I need to enter the ARTIS-Park?
A valid admission ticket:
– a valid (upgraded, i.e. paid) ARTIS membership card for your child
– a special card through the school or the Youth Culture Fund
TIP: photograph the card and put the card code on your phone or stick a printout of the card code on
the drawing folder, then it can be scanned if the card is forgotten.

– ARTIS membership card
You can purchase a separate membership for your child, in which case you as a parent cannot enter ARTIS. The children are collected and returned to the Artisplein.
Avoid disappointment:
Preferably arrange the membership (or payment for its renewal) online or well in advance at the box office, because it will be busy (is more expensive and PIN only).
ARTIS offers 2 types of memberships: ARTIS-Park or Alles ARTIS.
For the lessons at ARTIS-Ateliers, an ARTIS-Park membership is sufficient.
– ARTIS-Park membership up to and including 17 years old costs € 62 per year
– ARTIS-Park membership from 18 years old costs € 84 per year
Look for all the benefits at http://artis.nl/leden
– An entrance ticket through school or through the Jeugdfonds Sport en Cultuur?
Do you receive a special admission ticket for ARTIS via school or via the Jeugdfonds Sport en Cultuur? We will then send a separate e-mail with additional information.
– Is ARTIS admission included in the price of a course?
The course price includes materials and excludes access to the ARTIS-Park.
– Can I accompany my child as a supervisor?
If you have a valid entrance ticket you can enter the ARTIS-Park. However, you cannot come to class. There is an exception for the first lesson of the youngest group: then – if your child is in the youngest group and finds it exciting – you can walk a little bit in consultation with the teacher, until your child dares to continue alone. You will also need a valid entrance ticket for yourself.
If you do not have a membership, you can meet your child at the turnstile exit near the flamingos (so not at the gate through which your child went in) on the Artisplein (exit maximum 15 minutes delay because of the walk back).
– Can I make up for a missed lesson?
In order to maintain the peace and continuity in the groups and thus the quality of the lessons, it is not possible to substitute other participants.
– Can friends come to class?
In order to maintain the peace in the groups and thus the quality of the lessons, it is not possible for friends to participate in a lesson.
– Can someone else take a class if my child cannot come?
In order to maintain the peace and continuity in the groups and thus the quality of the lessons, it is not possible to substitute other participants.
– Can my child bring sweets or food during class?
It is not suitable for consumption during the lesson, your child should do this just before or after the lesson. If your child wants to treat, we will of course make an exception.
– Can my child go to the toilet during class?
There is not always a toilet nearby during class. Make sure that your child goes to the toilet at home just before class. It is also useful if parents of the youngest children, who are still in the ARTIS-Park, can be reached by telephone and indicate this to the teacher.
– When will we get a new drawing folder with bag?
After every summer holiday, everyone gets a new drawing folder and bag.
After every Christmas holiday everyone only gets a new bag, we use the autumn drawing folder in the spring course.
– I have not yet transferred the course fee, is that still possible?
Please as soon as possible: the payment details can be found on our website:
https://www.artisateliers.nl/cursussen/cursusgeld/
– I have lost the account number to which I have to transfer the course fee.
NL21 INGB 0005 1808 97
Stichting Artis Ateliers
Cite: first an last name participant
N.B. This is a different bank number than that of the ARTIS-membership.
the payment details can be found on our website:
https://www.artisateliers.nl/cursussen/cursusgeld/
– Will classes continue in the event of a lockdown?
If the lessons cannot take place in the ARTIS Park in the event of new epidemic measures, we will
temporarily offer these lessons digitally.
– Can ARTIS-Ateliers be reached directly by telephone?
The coordination of ARTIS-Ateliers can be reached directly by telephone every Monday between 10 am and 17 pm: 020-6220467. At other times you can leave a message or send an e-mail: artisateliers@gmail.com

Back To Top