skip to Main Content

FAQ for parents/guardians in English below

– Hoe laat start de les?
zaterdagochtend: 10 uur, verzamelen op het ARTIS-Plein om 9.55 uur
zaterdagmiddag: 13 uur, verzamelen op het ARTIS-Plein om 12.55 uur
zondagochtend: 10 uur, verzamelen op het ARTIS-Plein om 9.55 uur
zondagmiddag: 13 uur, verzamelen op het ARTIS-Plein om 12.55 uur
woensdagmiddag: 14.45 uur, verzamelen op het ARTIS-Plein om 14.40 uur

– Waar start de les?
De docenten halen de kinderen af op het Artisplein, we verzamelen vijf minuten voor aanvang bij de Watertafel.
De docent gaat met de groep het ARTIS-Park in.
Zorg dat u op tijd bent en uw kind een geldig entreebewijs bij zich heeft: zonder entreebewijs kan uw kind niet met de groep mee naar binnen.

– Hoe laat eindigt de les?
zaterdagochtend: 11.30 uur (tekenen/schilderen) en 11.45 uur (boetseren)
zaterdagmiddag: 14.30 uur (tekenen/schilderen) en 14.45 uur (boetseren)
zondagochtend: 11.30 uur (tekenen/schilderen) en 11.45 uur (boetseren)
zondagmiddag: 14.30 uur (tekenen/schilderen) en 14.45 uur (boetseren)
woensdagmiddag: 16.15 uur (tekenen/schilderen) en 16.30 uur (boetseren)
Let op: Houd rekening met maximaal 15 minuten uitloop vanwege de terugwandeling naar de uitgang op het Artisplein via het draaihek bij de flamingo’s, dus niet via het hek waardoor uw kind naar binnen is gegaan.

– Waar haal ik mijn kind weer op?
Vanwege de verplichte looproute brengen de docenten de kinderen terug naar de uitgang op het Artisplein, via het draaihek bij de flamingo’s, dus niet via de poort waardoor uw kind naar binnen is gegaan.
Let op: er is een maximale uitloop van 15 minuten, vanwege de terugwandeling.
De oudste kinderen mogen na overleg twee aan twee zelfstandig naar de uitgang terugwandelen, de docent loopt er dan wel achteraan en arriveert iets later.

– Mijn kind kan er een les niet bij zijn, hoe geef ik dit aan?
Graag absenties melden op onze telefoonbeantwoorder (020-6220467), omdat we die vlak voor de les nog kunnen afluisteren. Dit scheelt onnodig wachten op het Artisplein. Indien u dit al een week van tevoren weet, kunt u het ook aan de docent zelf doorgeven.

– We zijn te laat, de groep is al vertrokken van het Artisplein, hoe weet ik waar de groep is?
Als de groep al vertrokken is, kunt u via de Hoofdentree naar binnen (dat is een stukje omlopen). U zult dan nog wel een starttijd voor uw kind en eventueel voor uzelf moeten regelen bij de kassa, in de hoop dat deze niet allemaal vergeven zijn.
Er staat een bord bij de Hoofdentree, bij de ARTIS-winkel, met de locaties van de les. Achter de naam van de docent staat de dierlocatie ingevuld.
Let op: als u als ouder/begeleider geen toegangsbewijs met starttijd heeft, kunt u niet met uw kind mee het ARTIS-Park in. Het is dus echt belangrijk dat u op tijd komt!

– Wat heb ik nodig om het ARTIS-Park in te komen?
Uw kind komt alleen het ARTIS-Park binnen met een geldig entreebewijs. Vergeet deze dus niet mee te geven. ARTIS verzorgt de startticket voor de kinderen die met de les meedoen.
Als uzelf of een andere gezinslid het ARTIS-Park in wilt, dient u een geldig entreebewijs en startticket te tonen. Deze starttijd heeft u van tevoren al gereserveerd op https://dagtickets.artis.nl/
Vergeet niet te controleren of het lidmaatschap voor uw kind nog geldig/betaald is of schaf het op tijd voor de eerste les aan. Dat kan van tevoren online:
artis.nl/nl/bezoek/artis-lidmaatschap/ledenvoordelen-prijzen/

– Is de toegang van ARTIS inbegrepen bij de prijs van een cursus?
De cursusprijs is inclusief materiaal en exclusief toegang tot het ARTIS-Park.

– Welke opties zijn er met betrekking tot de toegang?
U kunt voor uzelf en uw kind een lidmaatschap aanschaffen (vanaf drie lidmaatschappen op hetzelfde adres krijgt u korting). U kunt ook een lidmaatschap alleen voor uw kind aanschaffen, dan blijft u als ouder/begeleider buiten het ARTIS-Park, ook als uw kind te laat is.
In verband met drukte is het handig om dit van tevoren online te doen.

U kunt ook per les een gereduceerd toegangskaartje kopen voor uw kind. Dan gaat u voor het verzamelen op het Artisplein iedere les eerst langs de kassa, ook als het druk is (alleen PIN).
U bent dan circa 30 minuten voor aanvang bij de kassa, deze tijd is nodig voor het omlopen naar het ARTIS-Plein en uw kind op tijd te brengen bij de docent.
Voor deze korting dient een week voor aanvang van de cursus een Bevestiging van Deelname via een e-mail bij ons aangevraagd te worden: artisateliers@gmail.com
Wij raden een lidmaatschap aan, want dit is voordeliger en het scheelt iedere les dubbele wachttijd.

– Hoe sluit ik een ARTIS-lidmaatschap af?
Een lidmaatschap kunt via de ARTIS-website aanschaffen of bij de kassa: artis.nl/nl/bezoek/artis-lidmaatschap/ledenvoordelen-prijzen/
Let op: het aanschaffen of afhalen van de pas kost extra tijd, dus kom ruim van tevoren als u dit voor de eerste les wilt regelen.

– Mag ik als begeleider met mijn kind mee?
Als u een geldig entreebewijs en starttijd heeft, kunt u het ARTIS-Park in. U kunt echter niet mee naar de les. Er is een uitzondering voor de eerste les van de allerjongste groep: dan mag u – als uw kind bij de jongste groep zit en het spannend vindt – in overleg met de docent een klein stukje oplopen, totdat uw kind alleen verder durft. U heeft dan evenzogoed een geldig entreebewijs en een starttijd nodig.
Als u geen lidmaatschap heeft, kunt u uw kind bij de uitgang bij de flamingo’s (dus niet bij de poort waardoor uw kind nar binnen is gegaan) op het Artisplein opwachten (uitloop maximaal 15 minuten vanwege de terugwandeling).

– Kan ik een gemiste les inhalen?
Om de rust in de groepen en daarmee de kwaliteit van de lessen te bewaren is het inhalen van een les niet mogelijk.

– Mogen vriendjes of vriendinnetjes mee naar de les?
Om de rust in de groepen en daarmee de kwaliteit van de lessen te bewaren is het meedoen van vriendjes of vriendinnetjes met een les niet mogelijk.

– Mag iemand anders een les volgen, als mijn kind niet kan komen?
Om de rust en continuïteit in de groepen en daarmee de kwaliteit van de lessen te bewaren is het invallen door andere deelnemers niet mogelijk.

– Mag mijn kind snoep of eten meenemen tijdens de les?
Tijdens de les is het niet geschikt om consumpties te nuttigen, uw kind kan dat beter vlak voor de les doen of erna. Als uw kind wil trakteren, maken we natuurlijk een uitzondering.

– Kan mijn kind naar het toilet tijdens de les?
Tijdens de les is er niet altijd een toilet in de buurt. Zorg ervoor dat uw kind thuis vlak voor de les even naar het toilet gaat. Ook is het handig als er ouders, die toch in het ARTIS-Park zijn, telefonisch bereikbaar zijn en dit aangeven bij de docent.

– Wanneer krijgen we een nieuwe tekenmap met tas?
Na elke zomervakantie krijgt iedereen een nieuwe tekenmap en tas.
Na elke kerstvakantie krijgt iedereen alleen een nieuwe tas, we gebruiken in het voorjaar de tekenmap van het najaar.

– Zijn er nog coronamaatregelen?
Bij regenachtig weer werken we in een binnenlocatie, maar we zullen bij droog weer zoveel mogelijk op buitenlocaties lesgeven. Dus zorg bij kouder weer voor extra warme kleding en schaf eventueel een tuin-kniekussentje aan, waar uw kind op kan zitten. Deze kan in de tas naast de tekenmap – die uw kind wekelijks zal meenemen – bewaard worden.
Om de continuïteit te bewaren, zullen bij een eventuele lockdown de lessen tijdelijk op dezelfde datum en tijd online gegeven worden.
Vanzelfsprekend vragen we uw kind thuis te houden bij corona-gerelateerde klachten, ook als het huisgenoten betreft.

– Ik heb het cursusgeld nog niet overgemaakt kan dat nog?
Graag zo spoedig mogelijk: de betaalgegevens kunt u vinden op onze website: https://www.artisateliers.nl/cursussen/cursusgeld/

– Ik ben het rekeningnummer kwijt waar ik het cursusgeld naar over moet maken.
NL21 INGB 0005 1808 97
Stichting Artis Ateliers
o.v.v. naam cursist
N.B. Dit is een ander banknummer dan die van het lidmaatschap van ARTIS.
De betaalgegevens kunt u vinden op onze website:
https://www.artisateliers.nl/cursussen/cursusgeld/

– Gaan de lessen door bij een eventuele lockdown?
Om de continuïteit te bewaren zullen de lessen bij een eventuele lockdown tijdelijk op dezelfde datum en hetzelfde tijdstip online doorgaan.

– Is ARTIS-Ateliers rechtstreeks telefonisch bereikbaar?
De coördinatie van ARTIS-Ateliers is iedere maandag tussen 10 en 17 uur rechtstreeks telefonisch bereikbaar: 020-6220467. Op andere tijden kunt u uw boodschap inspreken of een e-mail sturen: artisateliers@gmail.com

————– FAQ for parents/guardians ————–

– What time does the lesson start?
Saturday morning: 10 am, gather at Artisplein at 9.55 am
Saturday afternoon: 13 pm, gather at the Artisplein at 12.55 pm
Sunday morning: 10 am, gather at Artisplein at 9.55 am
Sunday afternoon: 13 pm, gather at Artisplein at 12.55 pm
Wednesday afternoon: 14.45 pm, gather at the Artisplein at 14.40 pm

– Where does the lesson start?
The teachers pick up the children at the Artisplein, we gather five minutes before the start at the Water table. The teacher enters the ARTIS-Park with the group.
Make sure you are on time and that your child has a valid entrance ticket: your child cannot enter the group without an entrance ticket.

– What time does the lesson end?
Saturday morning: 11.30 am (drawing/painting) and 11.45 am (modelling)
Saturday afternoon: 14.30 pm (drawing/painting) and 14.45 pm (modelling)
Sunday morning: 11:30 am (drawing/painting) and 11:45 am (modelling)
Sunday afternoon: 14.30 pm (drawing/painting) and 14.45 pm (modelling)
Wednesday afternoon: 16.15 pm (drawing/painting) and 16.30 pm (modelling)
Note: Take into account a maximum of 15 minutes’ delay because of the walk back to the exit on the Artisplein via the turnstile at the flamingos, so not via the gate through which your child entered.

– Where do I pick up my child?
Because of the mandatory walking route, the teachers bring the children back to the exit on the Artisplein, via the turnstile at the flamingos, so not through the gate through which your child entered.
Please note: there is a maximum delay of 15 minutes, due to the return walk.
After consultation, the oldest children are allowed to walk back to the exit independently, two by two, the teacher then follows behind and arrives a little later.

– My child cannot attend a lesson, how do I indicate this?
Please report absences to our telephone answering service (020-6220467), because we can listen to them just before class. This saves unnecessary waiting at the Artisplein. If you know this a week in advance, you can also inform the teacher herself.

– We are late, the group has already left the Artisplein, how do I know where the group is?
If the group has already left, you can enter via the Main Entrance (which is a short detour walk). You will then still have to arrange a time-ticket for your child and possibly for yourself at the cash register, in the hope that they are not all sold out.
There is a sign at the main entrance, near the ARTIS-shop, with the locations of the lesson. The animal location is filled in behind the teacher’s name.

Please note: if you, as a parent/supervisor, do not have an admission ticket with a start time, you cannot enter the ARTIS-Park with your child. So it is really important that your child arrives on time!

– What do I need to enter the ARTIS-Park?
Your child can only enter the ARTIS-Park with a valid entrance ticket. So don’t forget to bring/give this.. ARTIS provides the starting ticket for the children who participate in the lesson.
If you or another family member want to enter the ARTIS-Park, you must show a valid entrance ticket and starting ticket. You have already reserved this start time in advance on https://dagtickets.artis.nl/
Don’t forget to check whether your child’s membership is still valid/paid for or purchase it in time for the first lesson. This can be done online in advance:
artis.nl/nl/bezoek/artis-lidmaatschap/ledenvoordelen-prijzen/

– Is ARTIS admission included in the price of a course?
The course price includes materials and excludes access to the ARTIS-Park.

– What options are there with regard to access?
You can purchase a membership for yourself and your child (from three memberships at the same address you will receive a discount). You can also purchase a membership just for your child, in which case you will remain outside the ARTIS-Park as a parent/guardian, even if your child is too late.
Due to crowds, it is useful to do this online in advance.

You can also buy a reduced ticket for your child per lesson. In that case, before gathering on the Artisplein, you first go to the cash register every lesson, even if it is busy (PIN only).
You will then be at the cash register approximately 30 minutes before the start, this time is needed to walk around to the Artisplein and bring your child to the teacher on time.
For this special discount, a Confirmation of Participation must be requested from us one week before the start of the course via e-mail: artisateliers@gmail.com
We recommend a membership, because this is cheaper and it saves double waiting time for each lesson.

– How do get an ARTIS-membership?
You can purchase a membership via the ARTIS-website or at the cash register:
artis.nl/nl/bezoek/artis-lidmaatschap/ledenvoordelen-prijzen/
Please note: Purchasing or collecting the pass at the cash register takes extra time, so come well in advance if you want to arrange this before the first lesson.

– Can I accompany my child as a supervisor?
If you have a valid entrance ticket and a starting time, you can enter the ARTIS-Park. However, you cannot come to class. There is an exception for the first lesson of the youngest group: then – if your child is in the youngest group and finds it exciting – you can walk a little bit in consultation with the teacher, until your child dares to continue alone. You will also need a valid entrance ticket and a starting time for yourself.
If you do not have a membership, you can meet your child at the turnstile exit near the flamingos (so not at the gate through which your child went in) on the Artisplein (exit maximum 15 minutes delay because of the walk back).

– Can I make up for a missed lesson?
To keep the peace in the groups and thus the quality of the lessons, it is not possible to make up a lesson.

– Can friends come to class?
In order to maintain peace in the groups and thus the quality of the lessons, it is not possible for friends to participate in a lesson.

– Can someone else take a class if my child cannot come?
In order to maintain the peace and continuity in the groups and thus the quality of the lessons, it is not possible to substitute other participants.

– Can my child bring sweets or food during class?
It is not suitable for consumption during the lesson, your child should do this just before or after the lesson. If your child wants to treat, we will of course make an exception.

– Can my child go to the toilet during class?
There is not always a toilet nearby during class. Make sure that your child goes to the toilet at home just before class. It is also useful if parents, who are still in the ARTIS-Park, can be reached by telephone and indicate this to the teacher.

– When will we get a new drawing folder with bag?
After every summer holiday, everyone gets a new drawing folder and bag.
After every Christmas holiday everyone only gets a new bag, we use the autumn drawing folder in the spring course.

– Are there any corona measures?

In rainy weather we work in an indoor location, but in dry weather we will teach in outdoor locations as much as possible. So in colder weather make sure your child has extra warm clothes and possibly purchase a garden knee cushion for your child to sit on. This can be kept in the bag next to the drawing folder – which your child will bring every week.
To maintain continuity, classes will temporarily be given online on the same date and time in the event of a lockdown.
We naturally ask that you keep your child at home in the event of corona-related symptoms, even if it concerns other family members.

– I have not yet transferred the course fee, is that still possible?
Please as soon as possible: the payment details can be found on our website:
https://www.artisateliers.nl/cursussen/cursusgeld/

– I have lost the account number to which I have to transfer the course fee.
NL21 INGB 0005 1808 97
Stichting Artis Ateliers
Cite: first an last name participant

N.B. This is a different bank number than that of the ARTIS-membership.
The payment details can be found on our website:
https://www.artisateliers.nl/cursussen/cursusgeld/

– Will classes continue in the event of a lockdown?
To maintain continuity, classes will temporary continue online at the same date and time in the event of a lockdown.

– Can ARTIS-Ateliers be reached directly by telephone?
The coordination of ARTIS-Ateliers can be reached directly by telephone every Monday between 10 am and 17 pm: 020-6220467. At other times you can leave a message or send an e-mail: artisateliers@gmail.com

Back To Top