ARTIS-Ateliers bestaat 30 jaar!

In 1987 zijn we begonnen met de eerste vier tekengroepen in ARTIS.
Na 30 jaar is dat uitgegroeid tot 30 groepen per week.

 

Privacybeleid Stichting ARTIS-Ateliers

Privacyverklaring

Stichting ARTIS-Ateliers hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om. Wij behandelen de gegevens die aan ons verstrekt zijn zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Stichting ARTIS-Ateliers houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Praktisch betekent dit dat wij:

  • Alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag is
  • Ons bij de verwerking van persoonsgegevens beperken tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen als dit niet nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn
  • Verwerkersafspraken maken met verwerkers en subverwerkers
  • Passend technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen
  • Op de hoogte zijn van uw rechten en wij u hierop wijzen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting ARTIS-Ateliers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij extra informatie bij de inschrijving, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting ARTIS-Ateliers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via artisateliers@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting ARTIS-Ateliers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Bevestiging en informatie over de inschrijving van de cursussen/wachtlijst/workshops
– Indeling van de cursusgroepen op basis van leeftijd (dit geldt voor de kinder-, jongeren- en volwassenencursussen) en wachtlijstdatum
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting ARTIS-Ateliers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting ARTIS-Ateliers) tussen zit. Stichting ARTIS-Ateliers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Cursisten schrijven zich in via een digitaal inschrijfformulier op onze website in een beveiligde omgeving, wij verwerken de gegevens via een WordPress website.
– Cursisten nemen contact op via e-mail (G-mail) in een beveiligde omgeving.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting ARTIS-Ateliers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
5 jaar vanaf moment van inschrijving voor de wachtlijst of 5 jaar na het beëindigen van een cursus of workshop.
We hanteren deze termijn vanwege het eventueel terugkomen of tijdelijk stoppen van de cursist na het beëindigen van de cursus.
Zo hebben we eventuele relevante informatie over de cursushistorie, welke we meenemen in de groepsindeling. We hanteren een groepsindeling op maat.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting ARTIS-Ateliers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting ARTIS-Ateliers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting ARTIS-Ateliers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting ARTIS-Ateliers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar artisateliers@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting ARTIS-Ateliers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting ARTIS-Ateliers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via artisateliers@gmail.com